Gửi gắm bạn lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất

Năm nay ra gói 50 50 
Thay vì Noloss và 7355

View Nowtrading và Như nó là cùng Copy trading dạng Multile Account

Hệ thống Copy trading - Để phòng tránh chết chùm - Tư duy Copy

Copy Trade

Trạng Thái Trading Như Nó là và Chốt chốt 

Như Nó Là

Cảnh và đổi cảnh trong bộ Video

Cảnh

Trạng thái 
1. Copytrade Multile 
2. Trading 50 50 / 5555
- Trạng thái Stop Out bồi thường 50% / Các tỷ lệ X tài khoản và chốt lời / 50 50 ngay trong hiệp giao dịch đầu tiên

Tư duy X trong các trạng thái giao dịch

Tu duy X

Hỗ trợ khách hàng 

Gửi hợp đồng 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Chương trình cùng team Ông già đầu tư

www.zen.com.vn  Quy tụ thành công 

Address: Tòa nhà ZEN Imperia Tầng 5 - 143
Nguyễn Huy Tưởng - Thanh xuân - Hà nội 

Hotline: + 0987732228
Email : info@zen.com.vn
www.zen.com.vn

Đăng ký

Lịch sử giao dịch

Cảnh

ĐĂNG KÍ NHẬN TƯ VẤN GÓI NOLOSS TRONG ZEN GROUP

Các giải pháp về Noloss system

Đăng ký hỗ trợ